ก.ล.ต.เฮียริ่งพรบ.หลักทรัพย์ รองรับนวัตกรรมใหม่ตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องแรก การปรับปรุงบทนิยามการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้สามารถรองรับโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุนไทย (Regulatory Sandbox) โดยจะให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจประกาศยกเว้นการประกอบธุรกิจบางลักษณะมิให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถเข้าโครงการ Regulatory Sandbox ได้ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจในตลาดทุนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าลักษณะที่กำหนด และทำให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ดี หลากหลาย และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเรื่องที่สอง การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามคำสั่งของ ก.ล.ต. โดยก.ล.ต. จะมีอำนาจสั่งให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานหรือการบริหารกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของประชาชน บริษัท หรือผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถใช้กลไกปกติในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยการใช้อำนาจจะจำกัดแต่เพียงให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ผ่านการพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังและเห็นว่าเป็นการเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ถือหุ้นและคืนอำนาจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของบริษัทเองเรื่องที่สาม การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กระทรวงการคลังเห็นควรกำหนดให้ CMDF มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ CMDF และแต่งตั้งพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้จัดการ CMDF รวมทั้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินรายปีให้แก่ CMDF ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ขอขอบคุณข่าวจาก : คมชัดลึก